سیاست

سیاست

جنگ روانی و یا ابزار جنگ سرد

جنگ روانی که ماهیت آن بر مبنای توطئه و شایعه پراگنی متمرکز میباشد؛ به عنوان پدیده ای مهلک و خطرساز،  عنصر مهم و کلیدی جنگ های سرد پنداشته میشود ، جنگ های که از...