رویداد

رویداد سیاست ویژه نامه صفحات شمال

متنفذین قوم ترکمن در شهرک حیرتان لت و کوب شده اند

شماری از باشندگان شهرک حیرتان که از قوم ترکمن هستند، با راه اندازی اعتراضات و مسدود کردن مسیر حیرتان-مزارشریف میگویند که متفنذین این قوم از سوی افراد حاجی محمد شفیع فیض فرمانده امنیه این شهرک لت و...

بیشتر بخوانید