اجتماع

اجتماع

برای روزهای دشوار آماده شوید!

شیعیان افغانستان، بار دیگر در یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخی قرار گرفته اند. مرحله‌ی اُفتی که نه توان نظامی دارند، نه اهمیت سیاسی و شیعیان افغانستان، بار دیگر...