اجتماع

اجتماع

دولت وحدت ملی یا وحشت ملی؟

  از زمانی که انتخابات در افغانستان در سال ۲۰۱۴ به دور دوم رفت و در آن دستبرد های علنی و مخفی زده شد و بالاخره برنده و بازندهء آن دقیق معلوم نگردید، جان...