اجتماع

اجتماع تازه های ادبیات دسته بندی نشده

سربرگی از هنر یک ایرانی که با عشق و پر از ذوق و احساس می‌خواند

مصاحبه ای که بعد از۲۹سال در گوشه ای به طور معجزه آمیز پیدا شد کامی را به عنوان دنباله رو و بازخانی آهنگ‌های توماس اندرس این خواننده آلمانی در ایران می شناسند...