آزادی بیان

آزادی بیان

بیش از چهارصد پرونده‌ی خشونت علیه خبرنگاران بررسی نشده اند

صفی الله پتیانی و ذکر الله مجددی – دانشجویان ژورنالیزم از شکل گیری رسانه‌ها در زمان امیر شیر علی خان تا اکنون حدود ۱۴۳ سال می‌گذرد. خانواده رسان‌ه های افغانستان نظام‌های مختلف رسانه‌ای را زیر...

بیشتر بخوانید