نویسنده siteadmin

سیاست

ظاهر آرایی سیاسی

زمانی حامد کرزی مرد دلخواه غرب بود. غرب نه تنها سیاست های او را می ستود بلکه کلاه قرقل، لباس محلی و چپن او را همچنان نمایانگر تنوع فرهنگی افغانستان...

اجتماع

مردم، قربانی بحران مدیریت

بحران مدیریت یکی از دلایل عمده‌ی است که وضعیت در افغانستان را به وخامت گراییده است. این اساسی‌ترین چالشی است که به گونه چشمگیری در حکومت وحدت ملی نیز...