نویسنده admin1

admin1

سیاست

به سمت اتمام یک دولت درافغانستان

نویسنده: گاری اندریسون، سرهنگِ بازنشتۀ نیروهای دریایی آمریکا، مشاور ملکی نیروهای آمریکایی درافغانستان و عراق و اکنون استاد همکار در امور بین الملل...