نویسنده admin-momtaz

admin-momtaz

حقوق بشر

مسیری برای آموزش تجارت مدرن

عرصه‌ی تجارت در افغانستان، همیشه به شکل سنتی پیش‌رفته است. تاجران افغان، با‌‌ همان شیوه‌ی ساده‌ی صادرات و واردات، سالیان درازی را سپری کردند. از...

صنوبری زیر تبر سنت
حقوق بشر

صنوبری زیر تبر سنت

خبرها حاکی از آن اند که این روزها زنی را در غور سنگسار خواهند کرد و این نخستین باری نیست که سنگ های فیروزکوه به فرق زنی آوار می شوند.خبرها حاکی از آن...