سیاست

آن‌چه که میانجی باید بداند

سفیر بریتانیا در یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده اولویت لندن در افغانستان، بهبود روابط کابل و اسلام‌آباد است. در این تردیدی نیست که بهبود روابط افغانستان و پاکستان، برای هردو کشور سودآور است. افغانستان و پاکستان از آن‌جایی که. سفیر بریتانیا در یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده اولویت لندن در افغانستان، بهبود روابط کابل و اسلام‌آباد است. در این تردیدی نیست که بهبود روابط افغانستان و پاکستان، برای هردو کشور سودآور است. افغانستان و پاکستان از آن‌جایی که

سفیر بریتانیا در یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده اولویت لندن در افغانستان، بهبود روابط کابل و اسلام‌آباد است. در این تردیدی نیست که بهبود روابط افغانستان و پاکستان، برای هردو کشور سودآور است. افغانستان و پاکستان از آن‌جایی که. سفیر بریتانیا در یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده اولویت لندن در افغانستان، بهبود روابط کابل و اسلام‌آباد است. در این تردیدی نیست که بهبود روابط افغانستان و پاکستان، برای هردو کشور سودآور است. افغانستان و پاکستان از آن‌جایی که

سفیر بریتانیا در یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده اولویت لندن در افغانستان، بهبود روابط کابل و اسلام‌آباد است. در این تردیدی نیست که بهبود روابط افغانستان و پاکستان، برای هردو کشور سودآور است. افغانستان و پاکستان از آن‌جایی که. سفیر بریتانیا در یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده اولویت لندن در افغانستان، بهبود روابط کابل و اسلام‌آباد است. در این تردیدی نیست که بهبود روابط افغانستان و پاکستان، برای هردو کشور سودآور است. افغانستان و پاکستان از آن‌جایی کهسفیر بریتانیا در یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده اولویت لندن در افغانستان، بهبود روابط کابل و اسلام‌آباد است. در این تردیدی نیست که بهبود روابط افغانستان و پاکستان، برای هردو کشور سودآور است. افغانستان و پاکستان از آن‌جایی که. سفیر بریتانیا در یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده اولویت لندن در افغانستان، بهبود روابط کابل و اسلام‌آباد است. در این تردیدی نیست که بهبود روابط افغانستان و پاکستان، برای هردو کشور سودآور است. افغانستان و پاکستان از آن‌جایی که

درباره نویسنده

admin-momtaz

admin-momtaz

نظر دهی

برای ارسال نظر کیک کنید