حقوق بشر

مسعود: سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل خرابی سیستم ترانسپورت بی‌جرات می‌شوند

احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، می‌گوید که به‌دلیل خراب‌بودن سیستم ترانسپورتی افغانستان، سرمایه‌گذاران خارجی جرات سرمایه‌گذاری در این کشور را از دست می‌دهند. آقای مسعود که روز سه‌شنبه، 22 سرطان، در جمعی از مسوولان. احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، می‌گوید که به‌دلیل خراب‌بودن سیستم ترانسپورتی افغانستان، سرمایه‌گذاران خارجی جرات سرمایه‌گذاری در این کشور را از دست می‌دهند. آقای مسعود که روز سه‌شنبه، 22 سرطان، در جمعی از مسوولان.

احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، می‌گوید که به‌دلیل خراب‌بودن سیستم ترانسپورتی افغانستان، سرمایه‌گذاران خارجی جرات سرمایه‌گذاری در این کشور را از دست می‌دهند. آقای مسعود که روز سه‌شنبه، 22 سرطان، در جمعی از مسوولان. احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، می‌گوید که به‌دلیل خراب‌بودن سیستم ترانسپورتی افغانستان، سرمایه‌گذاران خارجی جرات سرمایه‌گذاری در این کشور را از دست می‌دهند. آقای مسعود که روز سه‌شنبه، 22 سرطان، در جمعی از مسوولان.

احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، می‌گوید که به‌دلیل خراب‌بودن سیستم ترانسپورتی افغانستان، سرمایه‌گذاران خارجی جرات سرمایه‌گذاری در این کشور را از دست می‌دهند. آقای مسعود که روز سه‌شنبه، 22 سرطان، در جمعی از مسوولان. احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، می‌گوید که به‌دلیل خراب‌بودن سیستم ترانسپورتی افغانستان، سرمایه‌گذاران خارجی جرات سرمایه‌گذاری در این کشور را از دست می‌دهند. آقای مسعود که روز سه‌شنبه، 22 سرطان، در جمعی از مسوولان.