حقوق بشر

مسیری برای آموزش تجارت مدرن

عرصه‌ی تجارت در افغانستان، همیشه به شکل سنتی پیش‌رفته است. تاجران افغان، با‌‌ همان شیوه‌ی ساده‌ی صادرات و واردات، سالیان درازی را سپری کردند. از پانزده سال به این طرف و به‌دنبال تحولات عمده‌ای که منجر به سقوط رژیم. عرصه‌ی تجارت در افغانستان، همیشه به شکل سنتی پیش‌رفته است. تاجران افغان، با‌‌ همان شیوه‌ی ساده‌ی صادرات و واردات، سالیان درازی را سپری کردند. از پانزده سال به این طرف و به‌دنبال تحولات عمده‌ای که منجر به سقوط رژیم. عرصه‌ی تجارت در افغانستان، همیشه به شکل سنتی پیش‌رفته است. تاجران افغان، با‌‌ همان شیوه‌ی ساده‌ی صادرات و واردات، سالیان درازی را سپری کردند. از پانزده سال به این طرف و به‌دنبال تحولات عمده‌ای که منجر به سقوط رژیم.

عرصه‌ی تجارت در افغانستان، همیشه به شکل سنتی پیش‌رفته است. تاجران افغان، با‌‌ همان شیوه‌ی ساده‌ی صادرات و واردات، سالیان درازی را سپری کردند. از پانزده سال به این طرف و به‌دنبال تحولات عمده‌ای که منجر به سقوط رژیم.عرصه‌ی تجارت در افغانستان، همیشه به شکل سنتی پیش‌رفته است. تاجران افغان، با‌‌ همان شیوه‌ی ساده‌ی صادرات و واردات، سالیان درازی را سپری کردند. از پانزده سال به این طرف و به‌دنبال تحولات عمده‌ای که منجر به سقوط رژیم.عرصه‌ی تجارت در افغانستان، همیشه به شکل سنتی پیش‌رفته است. تاجران افغان، با‌‌ همان شیوه‌ی ساده‌ی صادرات و واردات، سالیان درازی را سپری کردند. از پانزده سال به این طرف و به‌دنبال تحولات عمده‌ای که منجر به سقوط رژیم.عرصه‌ی تجارت در افغانستان، همیشه به شکل سنتی پیش‌رفته است. تاجران افغان، با‌‌ همان شیوه‌ی ساده‌ی صادرات و واردات، سالیان درازی را سپری کردند. از پانزده سال به این طرف و به‌دنبال تحولات عمده‌ای که منجر به سقوط رژیم.