حقوق بشر

راه قانونی برای پناهنده گی اقتصادی در آلمان وجود ندارد.

میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است. میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است. میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است. میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است.

میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است. میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است. میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است. میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است.میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است. میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است. میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است. میخواهم تذکرد هم که آلمان برای کسانیکه واقعآ تحت پیگرد غیر قانونی حکومت و یا گروه های مسلح هستند و از حقوق بشری محروم اند باز است.