اجتماع

عودت کننده گان افغان با مشکلات اقتصادی و نبود کار مواجه اند

یافته های یک گزارش جدید گروپ بانک جهانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در افغانستان نشان میدهد آنعده پناهندگان افغان که بین سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۷ میلادی به افغانستان عودت نموده از نظر مالی در وضعیت بدتر و با مشکلات متعدد اقتصادی نسبت به پناهندگانی که هنوز هم در پاکستان زندگی می کنند، قرار دارند.
این گزارش که تحت عنوان “چگونگی شرایط زندگی و تصامیم اسکان مجدد عودت کنندگان اخیر” تهیه گردیده اولین گزارش مشترک و محصول همکاری میان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و بانک جهانی می باشد. این گزارش وضعیت زندگی جمعیت پناهندگان افغان که بین سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۷ میلادی از پاکستان عودت نمودند را تجزیه و تحلیل نموده است.
با وجود فقر و فرصت های شغلی محدود این گزارش نشان می دهد که بسیاری از افغان ها به ولایات اصلی شان بازگشتند. ولایات ننگرهار و کابل با هم میزبانی یک سوم از تمام عودت کنندگان را دارند. براساس یافته های این گزارش، افغان هایی که در ولایات اصلی خود زندگی می کنند با استفاده از روابط اجتماعی شان، احتمال بیشتری دارند که به کار گماشته شوند. دسترسی کمتر به خدمات آموزشی و مراقبت های صحی بعنوان چالش های دیگری که عودت کنندگان و جوامع میزبان با آنها روبرو هستند، درین گزارش برجسته شده است.
” شرایط زندگی عودت کننده گان افغان بسیار چالش برانگیز و نیاز به توجه عمیق و فوری دارد” هینری کرالی؛ رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان اظهار داشت: “برای درک نیازها و چالش های اساسی عودت کنندگان افغان در زندگی روزمره شان، شناسایی و توافق در مورد بهترین شیوه های مقابله با این چالش ها، نهایت مهم است تا دسترسی به اطلاعات دقیق و تجزیه و تحلیل آنها داشته باشیم. گزارش مشترک با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) کمک می کند تا هماهنگی میان همکاران و بهبود فعالیت ها در حمایت از عودت کنندگان افغان افزایش یابد”.
” سال ۲۰۱۹ مصادف است با چهلمین سالروز آغاز بیجاشگی اجباری افغان ها از کشور و در حالیکه برنامه های متعددی برای کمک به عودت کنندگان و تسیهل ادغام مجدد آنها جریان دارد، نیاز است تا کار های بیشتری انجام شود، رییس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در افغانستان، خانم کارولاین ون بیورن افزود. ” همانطوری که سعی داریم ازعودت کنندگان افغان حمایت بهتر نمایم، اطلاعات و تحلیل تهیه شده در این گزارش برای کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سایر شرکای کاری ما بشمول دولت افغانستان بسیار مهم است”.
این گزارش ارزیابی چالش های موجود و شناسایی فرصت های بیشتر به منظور افزایش ادغام مجدد پایدار عودت کنندگان ‘در چشم انداز اجتماعی و اقتصادی افغانستان را بازتاب می دهد. این گزارش توصیه بر تمرکز به بازگشت داوطلبانه و تدریجی پناهندگان افغان به عنوان یک راه حل دراز مدت برای بیجاشدگی های اجباری نموده و دولت افغانستان و شرکای بین المللی را تشویق میکند تا با اتخاذ یک سلسله تدابیر، تسهیلات بیشتری را برای عودت مصوون و با عزت پناهندگان فراهم سازند. یافته های این گزارش به گسترش همکاری های نزدیک بین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و بانک جهانی، از جمله در مورد افزایش پروژه هایی که خود اتکایی و توسعه زیرساخت های اجتماعی، کمک می کند.