سیاست

محقق: نهادهای اجرایی و قضایی افغانستان ناکارآمد و فاسد است

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه، در پیامی که به مناسبت نخستین سالگرد ترور ذکی عبده دپیلمات جوان وزارت خارجه منتشر کرده، نهادهای قضایی و اجرایی کشور را ناکارآمد و فاسد خوانده است.

آقای محقق از ابهام در پرونده ترور شهید عبده سخن زده و گفته است: با توجه به این‌که قضیه روشن و آشکار بوده و نیز قاتل شناخته شده که باید طى حد اقل یکماه دوسیه مربوطه همراه قاتل به محکمه احاله وعاملین قضیه مجازات می‌شد ، ولى متأسفانه اکنون که یک سال از این حادثه میگذرد هنوز قضیه در هاله از ابهام است

 

متن کامل اعلامیه حاجی محمد محقق:

بسم الله الرحمن الرحیم

ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً

یکسال از شهادت نا بهنگام دیپلومات جوان کشور ما محمد زکى عبده سپرى شد ، غم فقدان این جوان برومند همچنان بر روح و روان اعضاى فامیل ، دوستان و همسنگران آن شهید گرامى فشار وارد میکند و همگى ضمن اینکه عزا دارند ود اندوه فقدان شان میسوزند بى صبرانه منتظرند تا سر نوشت پرونده شهادت آن شهید مظلوم ودور از وطن روشن شده وقاتل از خدا بیخبر او ومحرکین پشت صحنه افشاء وبه سزاى عمل ناجوانمردانه شان برسند تامرهمى باشد بر دل خانواده بزرگ شان خصوصاً همسر به ماتم نشسته آن شهید وارسته .

گر چه کاروان شهادت در هر شهر ودیار ، کوى وبرزن ، دشت ودمن وکوه کمر این سر زمین همیشه در حرکت است وهر روز ده ها نفر هموطنان ما از پیر وجوان ، مرد و زن وملکى و نظامى قربانى ویا مجروح ومعلول میشوند که مایان در غم همه این خانواده هاى شهید داده خود را شریک احساس میکنیم وبراى شهداى عظیم الشان آرزوى جنات و نعیم نموده براى بازماندگان صبر جمیل واجر جزیل استدعاء میکنیم وبر عاملین آن مصیبتها که دشمنان مردم و وطن عزیز ما هستند نفرین میفرستیم .

اما در این میان قضیه شهادت محمد زکى عبده یک استثناء است ، زیرا این حادثه در یک محیط امن و دپلوماتیک در روز روشن ودر محضر دپلوماتهاى موظف در آن مرکز انجام شده که از یک طرف نشان گر عدم امنیت حتى در محافل سیاسى ودپلوماتیک کشور ما میباشد که موجب سر شکستگى هم براى کشور ما افغانستان وهم کشور همسایه پاکستان که قضیه در آن کشور انجام شده میباشد ، که چگونه این سلاح مرگبار بدون مجوز در عمق آن کشور انتقال داده شد ه

واز سوى دیگر با توجه به اینکه قضیه روشن وآشکار بوده ونیز قاتل شناخته شده که باید طى حد اقل یکماه دوسیه مربوطه همراه قاتل به محکمه احاله وعاملین قضیه مجازات میشد ، ولى متأسفانه اکنون که یک سال از این حادثه میگذرد هنوز قضیه در هاله از ابهام است ، که این امر نشان دهنده این است که سیستم اجرایى وقضایى کشور ما همچنان نا کار آمد و فاسد است و تبعیض و واسطه بازى بحدى حاکم است که وابسته یک مقام عالى دولتى ولى قاتل مشهود هم باشد کسى قادر به احضار آن در محکمه نمیباشد چى رسد به مجازات قانونى وشرعى آن مجرم .

اینجانب ضمن اظهار اندوه بى پایان در مصیبت این دپلومات شهید مان وتسلیت مجدد به فامیل محترم شان خصوصاً برادر عزیزم الحاج محمد عبده ، از مقامات صالحه وذى ربط حکومت میخواهم که هر چه زودتر به این ما جرى نقطه پایان گذاشته تکلیف این پروند وعاملین آن را در روشنى قوانین نافذه کشور روشن سازند تا بیشتر از این سر نوشت نه یک فامیل بلکه یک کتله بزرگ از این کشور به بازى گرفته نشود

والسلام على جمیع عبادالله الصالحیىن

حاجى محمد محقق کابل ١٧/١١/١٣٩۶