اقتصاد

فساد گسترده در شهرداری مزارشریف

۱: ۷۸۳ تن آهن داغمه از سوی شهرداری مزار به فروش رسیده است که تنها پول ۴۰۰ تن آن به خزانه دولت سپرده شده و پول ۳۸۳ تن آن به جیب شخص شهردار واریز شده است. درحالی‌که شهرداری مزارشریف حق فروش آهن‌باب را از لحاظ قانونی ندارد.

۲: قرار داد دو ناحیه تازه ایجاد شده در شهر مزارشریف که هر ناحیه آن مبلغ ۱۰ ملیون افغانی می باشد، اما شخصی شهردار آنرا بدون داوطلبی به مبلغ ۳۵ ملیون افغانی به شرکت های شخصی خودش واگذار کرده است.

۳: قرار داد سرسبزی( گلدان ها) در شهر مزارشریف که مبلغ ۱۳ ملیون افغانی تخمین شده است مگر شخصی شهردار آن را بدون داوطلبی به مبلغ ۱۷ ملیون افغانی به شرکت‌های شخصی اش سپرده است .

۴: ساختمان و بازسازی تعمیر شهرداری شهر مزارشریف که مبلغ ۲۰ ملیون افغانی برآورد شده است اما شخص شهردار آنرا به مبلغ ۵۳ ملیون افغانی بدون داوطلبی به ( شرکت ظاهر) که از شخص خودش می باشد سپرده است.

۵: جمع‌آوری تمام عواید کمربندهای شهر مزارشریف که به طور غیرقانونی صورت می‌گیرد، ۱۰ الی ۱۵ فیصد آن به خزانه دولت سپرده شده و ۸۰ فیصد آن به جیب شخص شهردار واریز می‌شود .

۶: اشخاص که در امتحان رقابتی بست های اعلان شده شهرداری مزارشریف اشتراک کرده بودند باوجودی که در این پروسه موفق شدند اما شهردار به جای آنان خویشاوندان خودش را استخدام و معرفی نموده است.

عباس ابراهیم‌زاده این اتهامات در مورد نصیر عینی شهردار مزارشریف را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است.