دسته بندی نشده

سخت ترین آزمون ترامپ درسیاست خارجی آمریکا

اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت رهبری دونالدترامپ در آستانه سخت ترین آزمون درسیاست خارجی اش قرار گرفته است. آقای ترامپ درجریان مبارزات انتخاباتی اش وعده های مهم وبزرگ به مردم این کشور داده است که انجام وتطبیق برخی ازآن وعده ها خیلی دشوار به نظرمیرسد. با درنظرداشت عدم تطبیق برخی از وعده ها، قراراست که آقای ترامپ بزرگترین ومهمترین تصامیم اش را درسطح بین المللی نهایی واعلان نماید، تصامیم که سیاست خارجی این کشور را تحت شعاع قرار خواهدداد و منافع ملی این کشور را حمایت ویا به خطرمواجه خواهدساخت.

نخست، طبق وعده انتخاباتی اش، آقای ترامپ میخواهد درقبال توافق نامه هسته ایی که در زمان حاکمیت اوباما میان آمریکا وایران به امضأ رسیده بود، تصمیم نهایی اش را اعلان نماید. ترامپ درطول بیشتر از شش ماه، چندین بار روی لغو این توافق نامه تأکید نموده و آنرا یک توافق نامه غیرعادلانه و نامؤثر خوانده است. تصمیم گیری در قبال این توافق نامه، ازیک طرف درسطح ملی آمریکا واکنش های مثبت ومنفی را درقبال خواهد داشت و ازسوی دیگر، درصورت لغو توافق نامه، درسطح بین المللی واکنش های بزرگ ومنفی را به ارمغان خواهد آورد. این واکنش ها، هویت وجایگاه بین المللی وپابندی آمریکا برمقررات بین المللی را نیز مشخص خواهدساخت.

دوم، تصمیم گیری درخصوص بسته نمودن دفتر طالبان در قطر، پیامدهای مختلف درسطح متحدین آمریکا در جهان عرب خواهدداشت. بسته شدن دفتر طالبان درقطر، صرفأ بخاطرقضایای افغانستان صورت نخواهد گرفت بلکه عربستان سعودی و امارات متحده عربی که ازمتحدین مهم آمریکا در منطقه میباشد، نیز خواهان بسته شدن دفترطالبان در قطرهستند. دفترطالبان برای قطر حیثیت یک امتیاز دیپلوماتیک وبه عنوان یک ارزش بین المللی به حساب میرود وبسته شدن این دفتر به مثابه ازدست دادن همان امتیاز واعتبار دیپلوماتیک قطراست آنچه که عربستان سعودی وامارات متحده عربی خواهان آن اند. بنأ، بسته نمودن این دفتر، ازیکطرف پیام مشخص برای طالبان وحامیان آن خواهدداشت وازطرف دیگر، صفحه جدید ازتنش ها را درکشورهای عربی ایجاد خواهدکرد.

سوم، ترامپ درقبال پاکستان یک تصمیم و موقف مشخص ومعین اتخاذ خواهد نمود که متضمن منافع دراز مدت آمریکا درسیاست خارجی این کشور محسوب خواهدشد. آنچه که مشخص است اینست که پاکستان برای آمریکا از اهمیت خاصی برخوردار است اما اظهارات وموقف گیری های ضدونقیض، سیاست خارجی آمریکا را خدشه دارساخته پاکستان را جرأت خواهد بخشید تا روابط وهمکاری اش را با مسکو، چین، ایران و ترکیه که ازجمله مخالفین سیاسی آمریکا به شمار میروند، بهبود بخشد. این درحالیست که موقف فعلی آمریکا درقبال پاکستان دو جهت دارد. ازیکطرف، نظامیان آمریکایی پاکستان را حامی تروریزم میدانند اما دستگاه دیپلوماسی این کشور، پاکستان را یک متحد خیلی مهم و مؤثر برای آمریکا میداند.

نهایتأ، تهدیدات کوریای شمالی به شکل روز افزون درحالت گسترش است. کوریای شمالی کشوریست که هیچگونه علاقه وپابندی به قواعد ومقررات بین المللی نداشته سیاست فعلی اش را از طریق تهدید وخشونت به پیش میبرد. جهت دیگری قضیه واکنش های بی ثبات ومقطعی ترامپ است که بیشتر سیاسیون داخلی آمریکا و منتقدین بین المللی این کشور را نگران ساخته است. بنأ، رسیدن به یک موقف که ازیکطرف تهدیدات کوریای شمالی را کاهش دهد، و ازطرف دیگر، فعالیت های هسته ایی آنکشور را متوقف کند، خیلی دور از توقع وغیر قابل پیش بینی میباشد. نتیجتأ، ترامپ نیازمند تفکروتأمل بیشتر بوده تصمیم نهایی اش، مهمترین وسرنوشت سازترین فیصله تاریخی خواهد بود که دنیا بی صبرانه در انتظار آن اند.
محمدجواد رحیمی

 

درباره نویسنده

admin-momtaz

admin-momtaz

نظر دهی

برای ارسال نظر کیک کنید