اجتماع

آمر نظارت‌خانه تخار، تحت نظارت قرار گرفت

بشیر بشارت آمر نظارت خانه‌ی فرماندهی پولیس تخار، بامعاون و تمام پرسنل‌اش در دفتر خود بدلیل فرار مظنون تحت نظارت ثارنوال نظامی این ولایت قرار گرفت.

گفته می شود، دلیل این کار غفلت وظیفوی آقای بشیر بشارت در قضیه‌ی فرار بهرام منظون اصلی قضیه محمد رضا پسرجوان  که از ولایت فاریاب، در تخار آورده شده ودر چنگ بچه‌بازها بعنوان برده جنسی نگهداری می‌شده است می‌باشد.

این مظنون امروز حوالی ساعت ۱۱ همراه با یک سرباز پولیس با سلاح دست داشته اش از این نظارت خانه فرار کرده اند.

رضا، ازچند تن نام می‌برد که آنها وی را نگهداری کرده در مدت یک ماه رقص و دمبوره را یاد می‌دادند.

به گفته رضا: بهرام او را از کابل کلینر موتر گفته اختطاف کرده به ولایت تخار آورده بود  و در جریان یک ماه اخیر بر وی تجاوز کرده در محافل می رقصاندند.

رضا گفته است، چندین بار از سوی پولیس حوزه‌های امنیتی تخار گرفتار شده اما دوباره درمقابل پول وشناخت بهرام نام آزاد شده است.

حبیب عزیزی خبرنگار محلی در تخار