گفتگوی ویژه

گفت‌وگو با فرد شماره‌یک طالبان در شمال شرق افغانستان

Gluten-free Wes Anderson jean shorts iPhone mixtape DIY pickled, narwhal ugh taxidermy chillwave. Sustainable Neutra locavore Etsy put a bird on it, Pinterest post-ironic. Flannel health goth Truffaut crucifix, hella 90's trust fund chambray four dollar.

فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم. فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم. ر فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم. فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم.

فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم. فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم. ر فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم. فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم.

فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم. فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم. ر فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم. فرصت کوتاهی میسر شد تا با ملاعبدالسلام، که اکنون فرد شماره یکِ طالبان در شمال شرق افغانستان است صحبت کنم.

درباره نویسنده

admin-momtaz

admin-momtaz

نظر دهی

برای ارسال نظر کیک کنید