آزادی بیان

قراردادهای برق بازنگری می‌شود

Tumblr tousled readymade literally trust fund migas. Tousled chia beard, ugh church-key keffiyeh Williamsburg vegan occupy vinyl before they sold out Carles street art. Fingerstache leggings Echo Park, brunch four loko locavore cold-pressed paleo cliche

علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می‌گوید قراردادهایی که در گذشته در بخش برق‌رسانی با برخی کشور‌ها به امضا رسیده‌است، به نحوی یک طرفه بوده و در آن‌ها منافع افغانستان کمتر بازتاب یافته است. او می‌گوید که این قرارداد‌ها. علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می‌گوید قراردادهایی که در گذشته در بخش برق‌رسانی با برخی کشور‌ها به امضا رسیده‌است، به نحوی یک طرفه بوده و در آن‌ها منافع افغانستان کمتر بازتاب یافته است. او می‌گوید که این قرارداد‌ها. علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می‌گوید قراردادهایی که در گذشته در بخش برق‌رسانی با برخی کشور‌ها به امضا رسیده‌است، به نحوی یک طرفه بوده و در آن‌ها منافع افغانستان کمتر بازتاب یافته است. او می‌گوید که این قرارداد‌ها.

علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می‌گوید قراردادهایی که در گذشته در بخش برق‌رسانی با برخی کشور‌ها به امضا رسیده‌است، به نحوی یک طرفه بوده و در آن‌ها منافع افغانستان کمتر بازتاب یافته است. او می‌گوید که این قرارداد‌ها. علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می‌گوید قراردادهایی که در گذشته در بخش برق‌رسانی با برخی کشور‌ها به امضا رسیده‌است، به نحوی یک طرفه بوده و در آن‌ها منافع افغانستان کمتر بازتاب یافته است. او می‌گوید که این قرارداد‌ها. علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می‌گوید قراردادهایی که در گذشته در بخش برق‌رسانی با برخی کشور‌ها به امضا رسیده‌است، به نحوی یک طرفه بوده و در آن‌ها منافع افغانستان کمتر بازتاب یافته است. او می‌گوید که این قرارداد‌ها.

علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می‌گوید قراردادهایی که در گذشته در بخش برق‌رسانی با برخی کشور‌ها به امضا رسیده‌است، به نحوی یک طرفه بوده و در آن‌ها منافع افغانستان کمتر بازتاب یافته است. او می‌گوید که این قرارداد‌ها. علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می‌گوید قراردادهایی که در گذشته در بخش برق‌رسانی با برخی کشور‌ها به امضا رسیده‌است، به نحوی یک طرفه بوده و در آن‌ها منافع افغانستان کمتر بازتاب یافته است. او می‌گوید که این قرارداد‌ها. علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می‌گوید قراردادهایی که در گذشته در بخش برق‌رسانی با برخی کشور‌ها به امضا رسیده‌است، به نحوی یک طرفه بوده و در آن‌ها منافع افغانستان کمتر بازتاب یافته است. او می‌گوید که این قرارداد‌ها.