تماس با ما

با توجه به اهمیت خبرنگاری شهروندی، هویدا از گزارش‌ها و مقالات مخاطبانش پیرامون اوضاع اجتماع، سیاست، امنیت و اقتصاد استقبال می‌کند. خطوط ارتباطی ما:

 M.wafayi@gmail.com

همچنان با استفاده از فورمه ذیل، می‌توانید دیدگاه‌‌ها، گزارش و مقالات تان را برای ما بفرستید.